สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

นักวิทยาศาสตร์ warissara@mju.ac.th
นักวิทยาศาสตร์ anuchida@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่วิจัย sirinapa_as@mju.ac.th
พนักงานห้องปฏิบัติการ Pornchai@mju.ac.th