สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

         

ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสุตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

"การมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านพันธุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถจัดกระบวนความคิดวิธีการปฏิบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมกับยุคสมัย และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักปรับปรุงพันธุ์ ที่จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ"

ปรัชญาของหลักสุตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

"การมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้า วิจัย สั่งสมและสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านพันธุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถจัดกระบวนความคิด วิธีการปฏิบัติและเทคนิคที่เหมาะสมกับยุคสมัย และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและบูรณาการความรู้ ที่จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล"